ආපු එකේ Comment එකක් දාලා යන්න හොදේ ..අමතක කරන්න එපා හරිද ?

www.wixcomhomepage.tk

Wednesday, May 25, 2011

Windows Keyboard Shortcuts

ජනේලයේ කෙටි මං 
Windows Keyboard Shortcuts


General keyboard shortcuts
වැදගත් කෙට් මං 

CTRL+C (Copy)

CTRL+X (Cut)

CTRL+V (Paste)


CTRL+Z (Undo)

DELETE (Delete) 

SHIFT+DELETE (Delete the selected item permanently without placing the item in the Recycle Bin) 

CTRL while dragging an item (Copy the selected item) 

CTRL+SHIFT while dragging an item (Create a shortcut to the selected item)

F2 key (Rename the selected item)

CTRL+RIGHT ARROW (Move the insertion point to the beginning of the next word) 

CTRL+LEFT ARROW (Move the insertion point to the beginning of the previous word) 

CTRL+DOWN ARROW (Move the insertion point to the beginning of the next paragraph)

CTRL+UP ARROW (Move the insertion point to the beginning of the previous paragraph) 

CTRL+SHIFT with any of the arrow keys (Highlight a block of text) 

SHIFT with any of the arrow keys (Select more than one item in a window or on the desktop, or select text in a document) 

CTRL+A (Select all) 

F3 key (Search for a file or a folder) 

ALT+ENTER (View the properties for the selected item) 

ALT+F4 (Close the active item, or quit the active program) 

ALT+ENTER (Display the properties of the selected object) 

ALT+SPACEBAR (Open the shortcut menu for the active window) 

CTRL+F4 (Close the active document in programs that enable you to have multiple documents open simultaneously) 

ALT+TAB (Switch between the open items) 

ALT+ESC (Cycle through items in the order that they had been opened) 

F6 key (Cycle through the screen elements in a window or on the desktop) 

F4 key (Display the Address bar list in My Computer or Windows Explorer) 

SHIFT+F10 (Display the shortcut menu for the selected item) 

ALT+SPACEBAR (Display the System menu for the active window) 

CTRL+ESC (Display the Start menu) 

ALT+Underlined letter in a menu name (Display the corresponding menu)

Underlined letter in a command name on an open menu (Perform the corresponding command)

F10 key (Activate the menu bar in the active program)

RIGHT ARROW (Open the next menu to the right, or open a submenu)

LEFT ARROW (Open the next menu to the left, or close a submenu)

F5 key (Update the active window)
 
BACKSPACE (View the folder one level up in My Computer or Windows Explorer) 

ESC (Cancel the current task)

SHIFT when you insert a CD-ROM into the CD-ROM drive (Prevent the CD-ROM from automatically playing)

CTRL+SHIFT+ESC (Open Task Manager)


Microsoft natural keyboard shortcuts

Windows Logo (Display or hide the Start menu)
 
Windows Logo+BREAK (Display the System Properties dialog box)
 
Windows Logo+D (Display the desktop)
 
Windows Logo+M (Minimize all of the windows)
 
Windows Logo+SHIFT+M (Restore the minimized windows)
 
Windows Logo+E (Open My Computer)
 
Windows Logo+F (Search for a file or a folder)
 
CTRL+Windows Logo+F (Search for computers)
 
Windows Logo+F1 (Display Windows Help)
 
Windows Logo+ L (Lock the keyboard)
 
Windows Logo+R (Open the Run dialog box)
 
Windows Logo+U (Open Utility Manager)


1 comment:

මතක ඇතුව මේ ගැන ඔයාලගේ අදහස් දිලා යන්න...!
මේ ලිපිය ගැන ඔයාලට හිතෙන ඕනම දෙයක් කියන්න...!
ඔබගේ අදහස් හුගක් වටිනවා.!

ආපු එකේ like පාරක් දාගෙනම යන්න

මගේ Blog අඞවිය පිළිබද යෝජනා ඇත්නම් මට කියන්න. මේ පල්ලෙහයින් තියෙන Form එක පුරවලා එවන්න.

Computer Doctor